Strona główna » Warunki Gwarancji

Warunki Gwarancji

Firma Expert Meble w Szczecinie zapewnia zamawiającemu najwyższą jakość świadczonych usług oraz prawidłowe funkcjonowanie mebli wykonanych na indywidualne zamówienie. W razie wystąpienia jakiejkolwiek wady firma Expert Meble zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, pod warunkiem, iż zamawiający stosował się do zasad użytkowania mebli oraz wykorzystywał meble zgodnie z przeznaczeniem.

 1. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenia gwarancyjne Zamawiający zgłasza do przyjmującego zamówienie.
 3. Zgłaszając reklamację Zamawiający przedłoży dowód zakupu oraz podpisaną kartę gwarancyjną.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane drogą elektroniczną lub pisemną, oraz powinno zawierać dokładny opis wady.
 5. O pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Zamawiający zostanie powiadomiony w ciągu 14 dni od momentu złożenia reklamacji.
 6. Naprawa wad zgłoszonych drogą reklamacyjną nastąpi do 30 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji, gdy wada jest możliwa do usunięcia bez naprawy fabrycznej lub przez wymianę elementów nie wymagających wysłania przez producenta.
 7. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Przyjmującego zamówienie usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy.
 8. W przypadku gdy realizacja zgłoszenia reklamacyjnego wymaga dodatkowego sprawdzenia zasadności reklamacji, zamówienia nowego materiału lub wysłania części elementów do producenta czas przewidziany na usunięcie wady może ulec wydłużeniu.
 9. Termin realizacji zgłoszenia reklamacyjnego może ulec wydłużeniu w przypadku braku materiałów.
 10. Zamawiający traci uprawnienia przewidziane gwarancją, jeśli nie zgłosi wady do Przyjmującego zamówienie w przeciągu 14 dni od jej wystąpienia.
 11. Wady jawne polegające na uszkodzeniach mechanicznych lub niezgodności kolorystycznej elementów kuchni Zamawiający zobowiązany jest zgłosić w terminie 3 dni od terminu realizacji zamówienia. Niezgłoszenie reklamacji w powyższym terminie zostanie uznane jako akceptację stanu dostarczonych mebli.
 12. W przypadku podwójnego uniemożliwienia dokonania oględzin przez Przyjmującego zamówienia uważa się, iż Zamawiający odstąpił od wszystkich roszczeń gwarancyjnych.
 13. Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy wad usuwalnych, uważa się, że zrezygnował z uprawnień wynikających z gwarancji.
 14. Gwarancją nie są objęte różnice jakościowe oraz wady widoczne (rysy, otarcia, pęknięcia, odkształcenia), które to powinny być ujawnione w dniu dostarczenia mebli, a nie zostały zgłoszone w przeciągu 3 dni od daty dostawy.
 15. Usterki i wady niewidoczne oraz nieistotne dla użytkownika kuchni nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym.
 16. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej i dowodu sprzedaży mebli kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji.
 17. Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie.
 18. Gwarancją nie są objęte:
 • Efekty niewłaściwych prób czyszczenia
 • Zabrudzenia
 • Szkody wywołane przez zwierzęta domowe
 • Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania mebli
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku transportu mebli transportem Zamawiającego
 • Niezamierzone przez producenta różnice w odcieniach płyt lub różnice w fakturze i odcieniu elementów drewnianych czy drewnopodobnych
 • Wszelkie oczekiwania klienta dotyczące jakości lub zakresu umowy odbiegające od przyjętego przez Wykonawcę standardu
 • Reklamacje spowodowane błędnym wyobrażeniem mebli Zamawiającego, w przypadku, gdy zamówienia zostało zrealizowane na podstawie projektu lub wcześniejszych ustaleń
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania mebli i urządzeń niezgodnie z zaleceniami producentów
 • Szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zamontowania urządzeń AGD (w przypadku samodzielnego montażu)
 • Odbarwienia frontów lub blatu ze względu na długotrwałe i bezpośrednie działanie promieni słonecznych
 • Uszkodzenia powstałe w wypadku długotrwałego kontaktu z wodą
 • Uszkodzenia powstałe w wypadku braku pielęgnacji lub pielęgnacji niezgodnej z zasadami pielęgnacji mebli
 • Wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę mebli
 • Wady i uszkodzenia powstałe w wyniku długotrwałego działania niskiej temperatury (poniżej +15 °C), lub długotrwałego działania wysokiej temperatury (powyżej +30 °C)
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku zetknięcia mebli z ogniem, silnie rozgrzanym przedmiotem lub pożaru
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku nadmiernego przeciążenia
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku samodzielnego demontażu i montażu przez Składającego zamówienie
 • Zmiany zachodzące naturalnie w wyniku eksploatacji mebla
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku aktów wandalizmu

 

Zasady i warunki użytkowania mebli:

 1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem
 2. Meble powinny być użytkowane w pomieszczeniach z wilgotnością względną powietrza w zakresie od 30% do 70%.
 3. Meble powinny być zabezpieczone przed negatywnym działaniem:
  - Długotrwałego działania temperatur poniżej +15 °C lub powyżej +30 °C
  - Ciągłego działania wody
  - Bezpośredniego działania promieni słonecznych
 4. Meble należy chronić przed bezpośrednim działaniem rozgrzanych naczyń, alkoholi oraz innych substancji chemicznych mogących uszkodzić ich powłokę.
 5. Nie należy narażać sprzętu elektrycznego oraz połączeń elektrycznych na zalanie wodą.
 6. Meble należy systematycznie konserwować i czyścić odpowiednimi środkami.
 7. W przypadku zalania meble należy wytrzeć do sucha, aby zapobiec puchnięciu czy niszczeniu wierzchniej powłoki.
 8. Nie należy obciążać mebli w sposób, który może narazić je na uszkodzenia mechaniczne.
 9. Meble mogą funkcjonować inaczej niż normalnie pod większymi obciążeniami, co może spowodować konieczność ponownego wyregulowania poszczególnych elementów mebli. Na życzenie klienta monterzy mogą wytłumaczyć jak dokonać takiej regulacji w trakcie realizacji zamówienia.
 10. Wszelkie fronty lub szuflady z mechanizmami cichego domyku wymagają użycia odpowiednio wyważonej siły do otwierania lub zamykania. W przypadku zbyt mocnego zatrzaskiwania szafek może dojść do uszkodzenia tych mechanizmów.
 11. Zmywarka powinna być otwierana około 10-15min od momentu zakończenia programu mycia, aby nie uszkodzić mebli gorącą parą.
 12. Podczas gotowania należy włączać okap kuchenny, aby nie uszkodzić mebli gorącą parą.
 13. Sprzęt AGD należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną przez producenta.
 14. Nie należy opierać się o szuflady, fronty meblowe, wysuwane carga oraz relingi.

 

Zasady czyszczenia i konserwacji mebli:

 1. Meble należy czyścić suchą lub lekko wilgotną tkaniną, po czym czyszczone powierzchnie należy wytrzeć do sucha.
 2. Meble drewniane oraz fornirowane są zrobione z naturalnych materiałów, posiadające zróżnicowane odcienie, zakrzywienia włókien, kolorystykę, słoje, ilość sęków, promienie rdzeniowe zależne od warunków siedliskowych drzewa, z którego zostały pozyskane. Odcień barwy powierzchni mebli z litego drewna i fornirów naturalnych zmienia się z upływem czasu w wyniku działania światła. Aby jak najlepiej zachować naturalny wygląd drewna, meble powinny być olejowane dwa do trzech razy w roku lub częściej w razie potrzeby.
 3. Elementy lakierowane na wysoki połysk należy czyścić środkami do mycia szyb nie zawierającymi alkoholi oraz rozpuszczalników.
 4. Dopuszcza się stosowanie środków czyszczących na powierzchniach lakierowanych czy akrylowych, pod warunkiem wcześniejszego ich sprawdzenia na powłokach w miejscach niewidocznych.